12 ม.ค. 2558

ถอดบทเรียนจากโครงการอาสาสร้างสุข

            หลังจากที่ช่วงปิด Quarter 3/2557 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 ได้ออกไปทำกิจกรรมอาสาสร้างสุขตามหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ในระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2558
            นักเรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาถอดบทเรียนร่วมกันที่บ้านเรียน ม.1
            เริ่มกิจกรรมถอดบทเรียนวันนี้
-                    ครูแจกกระดาษA4 ให้นักเรียนทุกคนเขียนถ่ายทอดกระบวนการทำงานผ่านการเขียนแผนภาพเพื่อเป็นการทบทวนการทำงานของตนเองอีกครั้ง 
-          ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามสถานที่ร่วมทำกิจกรรมอาสาสร้างสุข โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นต่างๆดังนี้
1.      สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมในครั้งนี้มีอะไรบ้าง?
2.      ปัญหา / อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง และแนวทางการแก้ไข้กับปัญหาทำอย่างไร?
3.      ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
โดยใช้  Place mat  
 แต่ละกลุ่มนำเสนอ โดยคุณครูช่วยสรุปประเด็นที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้
-           ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่ประเด็นต่างๆ โดยแยกเป็น ความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะ
                   จากนั้นนักเรียนแต่ละคนเขียนเล่าเรื่องประสบการณ์จาก อาสาสร้างสุข


 ขอบคุณทุกๆการเรียนรู้จากประสบการณ์อาสาสร้างสุข.