20 ก.ค. 2560

ทำไมต้องสอนโจทย์ปัญหาคณิต ?

การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะที่สำคัญทางคณิตศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อการต่อยอดความเข้าใจของผู้เรียน 

การค้นพบวิธีการ /และรู้คำคำตอบด้วยตัวเขาเอง(Meta cognition)
การที่ผู้เรียนเรียนรู้ได้ฝึกฝนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จะช่วยฝึกการมองโจทย์สถานการณ์ปัญหาที่หลากหลาย ฝึกการตีความจากโจทย์ และค้นพบแบบรูปชุดคำถาม

*โจทย์บอกอะไรเรามาบ้าง?
*โจทย์ถามหาอะไร?
*เรามีวิธีคิดอย่างไร? ในการแก้ปัญหา
*จะรู้ได้อย่างไรว่าคำตอบนั้นถูกต้อง? Proof
_ เมื่อผู้เรียนทำซ้ำบ่อยๆ จนค้นพบชุดคำถาม จะช่วยให้ผู้เรียนใคร่ครวญทุกครั้งเมื่อพบโจทย์ปัญหามาให้ฝึกแก้
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในการฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาซ้ำๆ จะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะที่สำคัญกับผู้เรียนอีกด้วย คือ ความอดทนต่อการเผชิญปัญหา (ไม่ท้อทอย/มีความพยายาม)
  #คณิตนอกกะลา