10 ส.ค. 2559

สรุปการเรียนรู้(ครู) W1: Q2/59

ในQuarter 2 นี้ ผมสอนคณิต 3 ระดับชั้น
 และอยู่ประจำชั้น ป.5 


ชื่อกิจกรรม : ตัวเลขทำอะไร?

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวเองกับองค์ความรู้ในแต่ละรายวิชา
- เพื่อเสริมสร้างคุณบักษณะนิสัย ให้เข้าใจตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น

ขั้นเตรียม :
- ครูให้นักเรียนทุกคนกลับกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ เมื่อพร้อมแล้วทุคนยิ้มไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- ครูพาทำ Brain Gym ให้สังเกตมือครู ซ้ายสลับขวา /กำ-แบ และให้นักเรียนสังเกตทำตามมือของคุณครู(โดยไม่ได้พูด)
Empower พี่ๆที่ส่งสัญญาณความน่ารักให้คุณครูทุกคน ก่อนการทำกิจกรรมจิตศึกษาในเช้านี้

ขั้นกิจกรรม : ครูเตรียมกระดาษขนาด 1 ส่วน 4 ของกระดาษA4 เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับแต่ละรายวิชาในเช้านี้


- ครูให้นักเรียนดูช่องบัตรตัวเลขที่คุณครูเตรียมมา พร้อมกับให้นักเรียนแต่ลัคนดากเดาตัวเลขในใจเกี่ยวกับสิ่งที่พี่ๆ จะเติมเต็มลงในชิ้นงานในวันนี้ 

- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคน ขณะรับกระดาษพี่ๆ ป.5 ไหว้ขอบคุณกันด้วยความนอบน้อม
- ครู้ใช้คำถามกระตุ้นการคิด "ให้นักเรียนสร้าง 6 ช่อง และให้แต่ละคนสร้างหน้าที่ของตัวเลข วาดภาพตัวเลขแต่ละตัวที่นักเรียนจินตนาการให้เขาทำกำลังทำอะไร?"
- นักเรียนแต่ละคนเริ่มลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงาน ก่อนครบเวลากำหนดครูช่วยย้ำเรื่องเวลาให้พี่ๆ คนที่เสร็จเริ่มวางอุปกรณ์และส่งสัญญาณมาให้ครู
- ครูให้นักเรียนแต่ละนำเสนอชิ้นงาน ครูช่วยอำนวยกิจกรรมขณะที่พี่ๆ แต่ละคนนำเสนอ
- จากนนั้นครูเปิดบัตรตัวเลขทั้ง 6 ตัวเลข ว่าพี่ๆคนใดทายตัวเลขตรงกับคุณครูบ้าง
- ก่อนที่คุณครูให้ทุกคนกลับมาอยู่กับลมหายใจของตนเองทุกคน

ขั้นสรุป :
- คุณครูชื่นชมEmpower นักเรียนทุกๆคน ชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนที่ตั้งใจสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณค่านี้ขึ้นมา
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันโดยการทำความเคารพ

################# MATH  P.3 #############

ในQuarterนี้คุณครูและพี่ๆ ป.3 ต่างเรียนรู้กันในครั้งแรก

       ครูเริ่มต้นด้วยการสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน ผ่านเรื่องเล่าstorytelling เพื่อดึงดูดความสนใจ ผ่านการตักระดาษด้วยกรรไกรเพื่อแปลงร่างรูปร่างเรขาคณิตฯ

และครูให้พี่ๆ ป.3 ทำชิ้นงาน ‘ตัวเลขทำอะไร?’ เพื่อเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่าย ให้เด็กๆชอบในคณิตศาสตร์ก่อนสอนเนื้อหาจริงจัง พาเล่นเกมคณิตฯผ่านกิจกรรมต่างๆ

จากนั้น..ทบทวนความเข้าใจของพี่ๆ ป.3 จากใบงานการดำเนินการ 2 หน้า ให้พี่ๆ ได้ทบทวนสิ่งที่เขาเรียนมาแล้วและสิ่งที่แต่ละคนเข้าใจมีอยู่

และทุกคนทำสรุปองค์ความรู้(ก่อนเรียน) ลงในสมุดแต่ละคน


พี่ที่ต้องส่งเสริม คือ พี่น้ำอุ่น / พี่ปลาย(เล็ก).. จะนำชิ้นงานเข้ามาสอบถามและทำไปพร้อมๆกับคุณครูทุกๆชั่วโมง และครูประจำชั้นทำชุดฝึกทักษะพิเศษเพื่อส่งเสริมมาแล้วตั้งแต่Quarter/59


##############################################
###############################################
##############################################