20 เม.ย. 2561

ความจริง – ความดี - ความงาม


*ศาสนาจะเริ่มต้นจากให้เราทำความดี พอเราอยู่ในศีล เราจะพบความงาม(ความงามของชีวิต ความงามของสิ่งต่างๆ) สุดท้ายเราค่อยจะเห็นความจริง คือ สัจจะ


จะเห็นว่าศาสนา..เริ่มต้นจาก

ความดี > ความงาม >> ความจริง

**แต่การเรียนวิทยาศาสตร์...
การเรียนวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงต้องให้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กได้พบความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์ พอเขาพบความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว เขาจะพบความดี แล้วจะพบความงามเอง

ความดี > ความงาม >> ความจริง


ถ้าคนพบแค่ความจริง แต่ไม่พบความงามและความดี..จะวุ่นวายมาก
ยกตัวอย่าง: ไอน์สไตน์ เก่งแค่ไหนสุดท้ายกลับมาสู่ความจริง-ความงาม-ความดี.. เล่นดนตรี ชอบงานศิลปะ
**ส่วนดนตรีกับศิลปะ จะเริ่มจากความงาม ไปสู่ความจริง และความดี (จะวนกัน)

มนุษย์เรา : มีความจริง-ความดี-ความงาม

ถอดเสียงคุณครูใหญ่ (20เม.ษ.61)

20 ก.ค. 2560

ทำไมต้องสอนโจทย์ปัญหาคณิต ?

การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะที่สำคัญทางคณิตศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อการต่อยอดความเข้าใจของผู้เรียน 

การค้นพบวิธีการ /และรู้คำคำตอบด้วยตัวเขาเอง(Meta cognition)
การที่ผู้เรียนเรียนรู้ได้ฝึกฝนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จะช่วยฝึกการมองโจทย์สถานการณ์ปัญหาที่หลากหลาย ฝึกการตีความจากโจทย์ และค้นพบแบบรูปชุดคำถาม

*โจทย์บอกอะไรเรามาบ้าง?
*โจทย์ถามหาอะไร?
*เรามีวิธีคิดอย่างไร? ในการแก้ปัญหา
*จะรู้ได้อย่างไรว่าคำตอบนั้นถูกต้อง? Proof
_ เมื่อผู้เรียนทำซ้ำบ่อยๆ จนค้นพบชุดคำถาม จะช่วยให้ผู้เรียนใคร่ครวญทุกครั้งเมื่อพบโจทย์ปัญหามาให้ฝึกแก้
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในการฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาซ้ำๆ จะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะที่สำคัญกับผู้เรียนอีกด้วย คือ ความอดทนต่อการเผชิญปัญหา (ไม่ท้อทอย/มีความพยายาม)
  #คณิตนอกกะลา

10 ส.ค. 2559

สรุปการเรียนรู้(ครู) W1: Q2/59

ในQuarter 2 นี้ ผมสอนคณิต 3 ระดับชั้น
 และอยู่ประจำชั้น ป.5 


ชื่อกิจกรรม : ตัวเลขทำอะไร?

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวเองกับองค์ความรู้ในแต่ละรายวิชา
- เพื่อเสริมสร้างคุณบักษณะนิสัย ให้เข้าใจตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น

ขั้นเตรียม :
- ครูให้นักเรียนทุกคนกลับกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ เมื่อพร้อมแล้วทุคนยิ้มไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- ครูพาทำ Brain Gym ให้สังเกตมือครู ซ้ายสลับขวา /กำ-แบ และให้นักเรียนสังเกตทำตามมือของคุณครู(โดยไม่ได้พูด)
Empower พี่ๆที่ส่งสัญญาณความน่ารักให้คุณครูทุกคน ก่อนการทำกิจกรรมจิตศึกษาในเช้านี้

ขั้นกิจกรรม : ครูเตรียมกระดาษขนาด 1 ส่วน 4 ของกระดาษA4 เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับแต่ละรายวิชาในเช้านี้


- ครูให้นักเรียนดูช่องบัตรตัวเลขที่คุณครูเตรียมมา พร้อมกับให้นักเรียนแต่ลัคนดากเดาตัวเลขในใจเกี่ยวกับสิ่งที่พี่ๆ จะเติมเต็มลงในชิ้นงานในวันนี้ 

- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคน ขณะรับกระดาษพี่ๆ ป.5 ไหว้ขอบคุณกันด้วยความนอบน้อม
- ครู้ใช้คำถามกระตุ้นการคิด "ให้นักเรียนสร้าง 6 ช่อง และให้แต่ละคนสร้างหน้าที่ของตัวเลข วาดภาพตัวเลขแต่ละตัวที่นักเรียนจินตนาการให้เขาทำกำลังทำอะไร?"
- นักเรียนแต่ละคนเริ่มลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงาน ก่อนครบเวลากำหนดครูช่วยย้ำเรื่องเวลาให้พี่ๆ คนที่เสร็จเริ่มวางอุปกรณ์และส่งสัญญาณมาให้ครู
- ครูให้นักเรียนแต่ละนำเสนอชิ้นงาน ครูช่วยอำนวยกิจกรรมขณะที่พี่ๆ แต่ละคนนำเสนอ
- จากนนั้นครูเปิดบัตรตัวเลขทั้ง 6 ตัวเลข ว่าพี่ๆคนใดทายตัวเลขตรงกับคุณครูบ้าง
- ก่อนที่คุณครูให้ทุกคนกลับมาอยู่กับลมหายใจของตนเองทุกคน

ขั้นสรุป :
- คุณครูชื่นชมEmpower นักเรียนทุกๆคน ชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนที่ตั้งใจสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณค่านี้ขึ้นมา
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันโดยการทำความเคารพ

################# MATH  P.3 #############

ในQuarterนี้คุณครูและพี่ๆ ป.3 ต่างเรียนรู้กันในครั้งแรก

       ครูเริ่มต้นด้วยการสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน ผ่านเรื่องเล่าstorytelling เพื่อดึงดูดความสนใจ ผ่านการตักระดาษด้วยกรรไกรเพื่อแปลงร่างรูปร่างเรขาคณิตฯ

และครูให้พี่ๆ ป.3 ทำชิ้นงาน ‘ตัวเลขทำอะไร?’ เพื่อเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่าย ให้เด็กๆชอบในคณิตศาสตร์ก่อนสอนเนื้อหาจริงจัง พาเล่นเกมคณิตฯผ่านกิจกรรมต่างๆ

จากนั้น..ทบทวนความเข้าใจของพี่ๆ ป.3 จากใบงานการดำเนินการ 2 หน้า ให้พี่ๆ ได้ทบทวนสิ่งที่เขาเรียนมาแล้วและสิ่งที่แต่ละคนเข้าใจมีอยู่

และทุกคนทำสรุปองค์ความรู้(ก่อนเรียน) ลงในสมุดแต่ละคน


พี่ที่ต้องส่งเสริม คือ พี่น้ำอุ่น / พี่ปลาย(เล็ก).. จะนำชิ้นงานเข้ามาสอบถามและทำไปพร้อมๆกับคุณครูทุกๆชั่วโมง และครูประจำชั้นทำชุดฝึกทักษะพิเศษเพื่อส่งเสริมมาแล้วตั้งแต่Quarter/59


##############################################
###############################################
##############################################

21 พ.ค. 2559

สรุปการเรียนรู้(ครู) W1: Q1/59

       "มาปีการศึกษานี้ผมได้มาเป็นครูประถมอีกครั้ง 
สอนคณิตฯ ป.5-6 และครูประชั้น ป.5 ร่วมเรียนรู้ด้วยกัน
และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่นำมาบอกเล่า" 

เริ่มต้นด้วย "จิตศึกษา" กับพี่ๆ ป.5 (ครั้งแรก) 

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้วิถี..ทบทวนแนวปฏิบัติ
เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวเองกับองค์ความรู้ในแต่ละรายวิชา
- เพื่อเสริมสร้างคุณบักษณะนิสัย ให้เข้าใจตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น

ขั้นเตรียม :
- ครูให้นักเรียนทุกคนกลับกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ เมื่อพร้อมแล้วทุคนยิ้มไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน- ครูพาทำ Brain Gym ให้สังเกตมือครู ซ้ายสลับขวา /กำ-แบ และให้นักเรียนสังเกตทำตามมือของคุณครู(โดยไม่ได้พูด)
ขั้นกิจกรรม : ครูเริ่มเล่าทบทวนวิถีปฏิบัติที่ทำกันเรื่อยมาในโรงเรียนฯ และเชื่อมโยงเข้าสู่คำถามๆ เพื่อให้นักเรียนได้เป็นคนบอกถึงความเข้าใจที่มี
- ครูช่วยอำนวยกิจกรรม คอยซักถามเพื่อทุกคนได้เข้าใจแต่ละคำตอบของเพื่อนๆ ได้อย่างตรงกัน และครูยกตัวอย่างการไหว้ทักทายพระ / ครู / เพื่อนๆ .. ให้ทุกคนได้เห็นในแนวปฏิบัติการไหว้
 


- และครู้ใช้คำถามกระตุ้นการคิด "หากนักเรียนจะส่งงานคุณครูขณะที่คุณครูนั่งอยู่ เราจะปฏิบัติตัวอย่างไร?" ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วเชื่อมเข้าสู่ตัวอย่างจากพี่ๆ แต่ละคน
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ชาย-หญิง จากนั้นให้แต่ละคนเดินเข้ามาไหว้ / ทำความเคารพคุณครูที่กำลังนั่งอยู่
- ครูให้นักเรียนทุกคนได้เขียนความเข้าใจลงในสมุดที่ทุกคนเตรียมมา เพื่อเป็นการทบทวนตนเองทุกครั้งในการเรียนรู้ของพี่ๆ ป.5
- ก่อนที่คุณครูให้ทุกคนกลับมาอยู่กับลมหายใจของตนเองทุกคน และคุณครูเล่าถึงสิ่งที่ดีงามที่เด็กๆ กำลังทำอยู่จะส่งผลสู่แนวปฏิบัติเราในระยะยืนยาว

ขั้นสรุป :
- คุณครูชื่นชมEmpower นักเรียนทุกๆคน ชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนที่มอบพลังความปรารถนาดีต่อสรรพสิ่ง
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันโดยการทำความเคารพ

############################################

และ(ต่อ) ด้วยกิจกรรมสอนการคิด/ คณิตฯ กับพี่ๆ ป.6 

ในตลอดสัปดาห์ที่ 1 ที่คุณครูและพี่ๆ ป.6 ได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมระยะยาวในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยคุณครูพานักเรียนทำกิจกรรมการคิดทางคณิตศาสตร์(สั้นๆ) ก่อนจะพาพี่ๆ ป.6 เดินสำรวจให้ทุคนเรียนรู้จากการเฝ้ามองดูสิ่งรอบๆ ตัวเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อย่างไร? อะไรบ้างที่ใช้บ่อยกับคณิตศาสตร์?
จากนั้นคุณครูกับพี่ๆ ป.6 นำสิ่งที่ได้มาร่วมพูดคุยวางแผนร่วมกันในระยะยาว เพื่อสร้างการเรียนรู้
      ในกาเรียนรู้ผมอธิบายเกี่ยวกับคำ 2 คำ "data" กับ "information" ให้พี่ๆ ป.6 ฟังว่า ความหมายคล้ายกัน แต่ความลุ่มลึกก็ต่างๆ กัน เพื่อให้พี่ๆ เห็นความสำคัญของการจดบันทึกข้อมูลทุกครั้ง เราจะจดเรียบเรียงเป็น(data) เก็บไว้ และต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดกระทำถ่ายทอดต่อผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายด้วยข้อมูล(information) อีกครั้ง..
คุณครูให้พี่ๆ ป.6 เขียนขมวดความเข้าใจเป้าหมายในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ว่าตัวเองต้องการอยากเรียนเรื่องอะไรจริงๆ และทุกคนได้นำเสนอสิ่งที่เขียนมา ก่อนนำเข้าสู่บทเรียน


_พี่ๆ ป.6 จะได้เรียนรู้กับคุณครู 2 คน ไปพร้อมๆกัน โดยมีคุณครูปุ๋ยมาช่วยถ่ายทอดในส่วนของกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ทุกวัน สอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาให้กับผู้เรียนและช่วยส่งเสริมพี่ๆ ที่เรียนรู้ได้ช้า(พี่หยี่ / พี่บูม / พี่การ์ฟิล์ว(นร.ใหม่))
คุณครูให้พี่ๆ ป.6 ดูความมหัศจรรย์ของเลข 0 ซึ่งมีความเป็นมาหลังจากที่เขามีเลข 1 ถึง 9 แล้วกว่า 500 ปี และเชื่อมให้พี่ๆ เห็นเรื่องราวของคณิตศาสตร์จากสารคดี และช่วยกันจัดระบบข้อมูลมาสรุเขียนความเข้าใจเก็บไว้
และครูมีใบงานเกี่ยวกับการคิดให้พี่ๆ และฝากการบ้านปิดยาววันศุกร์ถึงวันอาทิตย์อีกด้วย

#week1 : ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ค. 2559