10 ส.ค. 2559

สรุปการเรียนรู้(ครู) W1: Q2/59

ในQuarter 2 นี้ ผมสอนคณิต 3 ระดับชั้น
 และอยู่ประจำชั้น ป.5 


ชื่อกิจกรรม : ตัวเลขทำอะไร?

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวเองกับองค์ความรู้ในแต่ละรายวิชา
- เพื่อเสริมสร้างคุณบักษณะนิสัย ให้เข้าใจตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น

ขั้นเตรียม :
- ครูให้นักเรียนทุกคนกลับกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ เมื่อพร้อมแล้วทุคนยิ้มไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- ครูพาทำ Brain Gym ให้สังเกตมือครู ซ้ายสลับขวา /กำ-แบ และให้นักเรียนสังเกตทำตามมือของคุณครู(โดยไม่ได้พูด)
Empower พี่ๆที่ส่งสัญญาณความน่ารักให้คุณครูทุกคน ก่อนการทำกิจกรรมจิตศึกษาในเช้านี้

ขั้นกิจกรรม : ครูเตรียมกระดาษขนาด 1 ส่วน 4 ของกระดาษA4 เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับแต่ละรายวิชาในเช้านี้


- ครูให้นักเรียนดูช่องบัตรตัวเลขที่คุณครูเตรียมมา พร้อมกับให้นักเรียนแต่ลัคนดากเดาตัวเลขในใจเกี่ยวกับสิ่งที่พี่ๆ จะเติมเต็มลงในชิ้นงานในวันนี้ 

- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคน ขณะรับกระดาษพี่ๆ ป.5 ไหว้ขอบคุณกันด้วยความนอบน้อม
- ครู้ใช้คำถามกระตุ้นการคิด "ให้นักเรียนสร้าง 6 ช่อง และให้แต่ละคนสร้างหน้าที่ของตัวเลข วาดภาพตัวเลขแต่ละตัวที่นักเรียนจินตนาการให้เขาทำกำลังทำอะไร?"
- นักเรียนแต่ละคนเริ่มลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงาน ก่อนครบเวลากำหนดครูช่วยย้ำเรื่องเวลาให้พี่ๆ คนที่เสร็จเริ่มวางอุปกรณ์และส่งสัญญาณมาให้ครู
- ครูให้นักเรียนแต่ละนำเสนอชิ้นงาน ครูช่วยอำนวยกิจกรรมขณะที่พี่ๆ แต่ละคนนำเสนอ
- จากนนั้นครูเปิดบัตรตัวเลขทั้ง 6 ตัวเลข ว่าพี่ๆคนใดทายตัวเลขตรงกับคุณครูบ้าง
- ก่อนที่คุณครูให้ทุกคนกลับมาอยู่กับลมหายใจของตนเองทุกคน

ขั้นสรุป :
- คุณครูชื่นชมEmpower นักเรียนทุกๆคน ชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนที่ตั้งใจสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณค่านี้ขึ้นมา
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันโดยการทำความเคารพ

################# MATH  P.3 #############

ในQuarterนี้คุณครูและพี่ๆ ป.3 ต่างเรียนรู้กันในครั้งแรก

       ครูเริ่มต้นด้วยการสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน ผ่านเรื่องเล่าstorytelling เพื่อดึงดูดความสนใจ ผ่านการตักระดาษด้วยกรรไกรเพื่อแปลงร่างรูปร่างเรขาคณิตฯ

และครูให้พี่ๆ ป.3 ทำชิ้นงาน ‘ตัวเลขทำอะไร?’ เพื่อเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่าย ให้เด็กๆชอบในคณิตศาสตร์ก่อนสอนเนื้อหาจริงจัง พาเล่นเกมคณิตฯผ่านกิจกรรมต่างๆ

จากนั้น..ทบทวนความเข้าใจของพี่ๆ ป.3 จากใบงานการดำเนินการ 2 หน้า ให้พี่ๆ ได้ทบทวนสิ่งที่เขาเรียนมาแล้วและสิ่งที่แต่ละคนเข้าใจมีอยู่

และทุกคนทำสรุปองค์ความรู้(ก่อนเรียน) ลงในสมุดแต่ละคน


พี่ที่ต้องส่งเสริม คือ พี่น้ำอุ่น / พี่ปลาย(เล็ก).. จะนำชิ้นงานเข้ามาสอบถามและทำไปพร้อมๆกับคุณครูทุกๆชั่วโมง และครูประจำชั้นทำชุดฝึกทักษะพิเศษเพื่อส่งเสริมมาแล้วตั้งแต่Quarter/59


##############################################
###############################################
##############################################

21 พ.ค. 2559

สรุปการเรียนรู้(ครู) W1: Q1/59

       "มาปีการศึกษานี้ผมได้มาเป็นครูประถมอีกครั้ง 
สอนคณิตฯ ป.5-6 และครูประชั้น ป.5 ร่วมเรียนรู้ด้วยกัน
และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่นำมาบอกเล่า" 

เริ่มต้นด้วย "จิตศึกษา" กับพี่ๆ ป.5 (ครั้งแรก) 

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้วิถี..ทบทวนแนวปฏิบัติ
เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวเองกับองค์ความรู้ในแต่ละรายวิชา
- เพื่อเสริมสร้างคุณบักษณะนิสัย ให้เข้าใจตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น

ขั้นเตรียม :
- ครูให้นักเรียนทุกคนกลับกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ เมื่อพร้อมแล้วทุคนยิ้มไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน- ครูพาทำ Brain Gym ให้สังเกตมือครู ซ้ายสลับขวา /กำ-แบ และให้นักเรียนสังเกตทำตามมือของคุณครู(โดยไม่ได้พูด)
ขั้นกิจกรรม : ครูเริ่มเล่าทบทวนวิถีปฏิบัติที่ทำกันเรื่อยมาในโรงเรียนฯ และเชื่อมโยงเข้าสู่คำถามๆ เพื่อให้นักเรียนได้เป็นคนบอกถึงความเข้าใจที่มี
- ครูช่วยอำนวยกิจกรรม คอยซักถามเพื่อทุกคนได้เข้าใจแต่ละคำตอบของเพื่อนๆ ได้อย่างตรงกัน และครูยกตัวอย่างการไหว้ทักทายพระ / ครู / เพื่อนๆ .. ให้ทุกคนได้เห็นในแนวปฏิบัติการไหว้
 


- และครู้ใช้คำถามกระตุ้นการคิด "หากนักเรียนจะส่งงานคุณครูขณะที่คุณครูนั่งอยู่ เราจะปฏิบัติตัวอย่างไร?" ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วเชื่อมเข้าสู่ตัวอย่างจากพี่ๆ แต่ละคน
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ชาย-หญิง จากนั้นให้แต่ละคนเดินเข้ามาไหว้ / ทำความเคารพคุณครูที่กำลังนั่งอยู่
- ครูให้นักเรียนทุกคนได้เขียนความเข้าใจลงในสมุดที่ทุกคนเตรียมมา เพื่อเป็นการทบทวนตนเองทุกครั้งในการเรียนรู้ของพี่ๆ ป.5
- ก่อนที่คุณครูให้ทุกคนกลับมาอยู่กับลมหายใจของตนเองทุกคน และคุณครูเล่าถึงสิ่งที่ดีงามที่เด็กๆ กำลังทำอยู่จะส่งผลสู่แนวปฏิบัติเราในระยะยืนยาว

ขั้นสรุป :
- คุณครูชื่นชมEmpower นักเรียนทุกๆคน ชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนที่มอบพลังความปรารถนาดีต่อสรรพสิ่ง
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันโดยการทำความเคารพ

############################################

และ(ต่อ) ด้วยกิจกรรมสอนการคิด/ คณิตฯ กับพี่ๆ ป.6 

ในตลอดสัปดาห์ที่ 1 ที่คุณครูและพี่ๆ ป.6 ได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมระยะยาวในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยคุณครูพานักเรียนทำกิจกรรมการคิดทางคณิตศาสตร์(สั้นๆ) ก่อนจะพาพี่ๆ ป.6 เดินสำรวจให้ทุคนเรียนรู้จากการเฝ้ามองดูสิ่งรอบๆ ตัวเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อย่างไร? อะไรบ้างที่ใช้บ่อยกับคณิตศาสตร์?
จากนั้นคุณครูกับพี่ๆ ป.6 นำสิ่งที่ได้มาร่วมพูดคุยวางแผนร่วมกันในระยะยาว เพื่อสร้างการเรียนรู้
      ในกาเรียนรู้ผมอธิบายเกี่ยวกับคำ 2 คำ "data" กับ "information" ให้พี่ๆ ป.6 ฟังว่า ความหมายคล้ายกัน แต่ความลุ่มลึกก็ต่างๆ กัน เพื่อให้พี่ๆ เห็นความสำคัญของการจดบันทึกข้อมูลทุกครั้ง เราจะจดเรียบเรียงเป็น(data) เก็บไว้ และต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดกระทำถ่ายทอดต่อผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายด้วยข้อมูล(information) อีกครั้ง..
คุณครูให้พี่ๆ ป.6 เขียนขมวดความเข้าใจเป้าหมายในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ว่าตัวเองต้องการอยากเรียนเรื่องอะไรจริงๆ และทุกคนได้นำเสนอสิ่งที่เขียนมา ก่อนนำเข้าสู่บทเรียน


_พี่ๆ ป.6 จะได้เรียนรู้กับคุณครู 2 คน ไปพร้อมๆกัน โดยมีคุณครูปุ๋ยมาช่วยถ่ายทอดในส่วนของกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ทุกวัน สอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาให้กับผู้เรียนและช่วยส่งเสริมพี่ๆ ที่เรียนรู้ได้ช้า(พี่หยี่ / พี่บูม / พี่การ์ฟิล์ว(นร.ใหม่))
คุณครูให้พี่ๆ ป.6 ดูความมหัศจรรย์ของเลข 0 ซึ่งมีความเป็นมาหลังจากที่เขามีเลข 1 ถึง 9 แล้วกว่า 500 ปี และเชื่อมให้พี่ๆ เห็นเรื่องราวของคณิตศาสตร์จากสารคดี และช่วยกันจัดระบบข้อมูลมาสรุเขียนความเข้าใจเก็บไว้
และครูมีใบงานเกี่ยวกับการคิดให้พี่ๆ และฝากการบ้านปิดยาววันศุกร์ถึงวันอาทิตย์อีกด้วย

#week1 : ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ค. 2559

26 มี.ค. 2559

Timeline(19-25มี.ค. 59) คณิตนอกกะลา

รวบรวมงานที่ลงในเพจ 'คณิตศาสตร์นอกกะลา' เพื่อเก็บสร้างเป็นTimeline พัฒนางานคณิตฯ อาจเป็นประโยชน์แก่คุณครูนะครับ

สิ้นปีการศึกษา2558นี้ ผมให้นักเรียนเขียนสรุปความเข้าใจผ่านชิ้นงาน(ประเมินในรูปแบบปริมาณ) และยังให้พวกเขาได้เล่าถ่ายทอดผ่...
โพสต์โดย คณิตศาสตร์นอกกะลา บน 21 มีนาคม 2016

คณิตฯศิลป์.. -ร้อยเรื่องราวความสดใส | งอกงาม :จากศิษย์ #Maths #Art
โพสต์โดย คณิตศาสตร์นอกกะลา บน 19 มีนาคม 2016

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ครูใหญ่ ครูกลอย และครูป้อม_อบรมคณิตฯในโครงการ BKIND ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2559 _ผู้เข้าอบรมจำนวน 49 คนU.G. :_เ...
โพสต์โดย คณิตศาสตร์นอกกะลา บน 23 มีนาคม 2016
...นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ ซึ่งจะเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ที่เฝ้าสังเกต ทดลอง จนเกิดความเข้าใจที่แท้จริง ล้วนแต่ใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือทั้งนั้น 

รากที่ 2
โพสต์โดย คณิตศาสตร์นอกกะลา บน 24 มีนาคม 2016
..นอกจากนี้ทุกสาขาอาชีพก็ล้วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์เราและได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น..

Mind Mapping เนื้อหา ป.5การเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์..
โพสต์โดย คณิตศาสตร์นอกกะลา บน 25 มีนาคม 2016
_ ทำให้มนุษย์เราดำรงชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข   

ในชั่วโมงเรียนคณิตฯ สมุดจดบันทึกช่วยเสริมสร้างภาพในสมอง(visual) ช่วยสร้างโมเดล(Model) เติมเต็มความเข้าใจของผู้เรียน_การ...
โพสต์โดย คณิตศาสตร์นอกกะลา บน 25 มีนาคม 2016

ความรักจะนำไปสู่การเรียนรู้หลายๆอย่าง โดยเฉพาะการเรียนรู้ถึงความเป็นมนุษย์ ที่ปูพื้นฐานมาจากครูและการสร้างบรรยากาศในโรงเรียน ทั้งหมดนี้การเรียนรู้ในความหมายของครูจึงสกัดได้ว่า เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกศิษย์ในมิติความเป็นมนุษย์.

23 มี.ค. 2559

เรียนรู้จากTEDx | ไว้สอนวิชาชีวิตให้กับศิษย์

วันนี้ได้มีโอกาสนั่งฟัง TEDx เนื่องด้วยเวลาพอเหมาะพอเจาะ จังหวะที่ผมได้มีเวลานั่งฟังอย่างใคร่ครวญ | ครุ่นคิดติดตามทุกจังหวะบอกเล่า จากแต่ละท่านผู้มีประสบการณ์ทั้งหลาย
_วันนี้ผมรู้สึกดีมากที่ได้รับรู้ข้อมูลใหม่หลาย จาก...

“”
Math isn't hard, it's a language | Randy Palisoc https://youtu.be/V6yixyiJcos
ปลูกความคิดวิทย์วัยเด็ก | พงศกร สายเพ็ชร์https://youtu.be/8q8aSmxA1Fw
How to sound smart in your TEDx Talk | Will Stephen https://youtu.be/8S0FDjFBj8o
ถอดความเทพพนม | พิเชษฐ กลั่นชื่นhttps://youtu.be/PoautAigKP8
“”
*สิ่งที่ผมได้.. มากเหลือคณา... เชิญชวนรับชมตาม 4 ลิงค์ที่แนบมานะครับ. #ถอดบทเรียนจากTEDตอน1

................................................................

_พวกเขาๆๆ น่าทึ่ง ผมจึงเอามาเล่า (ตอน2)_
"ผมเชื่อในเรื่องของ -จังหวะ | โอกาส- มาโดยตลอดๆ
TEDx คือช่องทางหนึ่งที่ผมเรียนรู้ทุกวัน หากไม่ได้ดูหนัง / อ่านหนังสือ
เวลามีน้อยเหลือเกินหากเทียบช่วงชีวิตกับกาลเวลาของจักรวาล
_มีความสุขที่เกิดการเรียนรู้ที่ปีติภายในใจของผม."

_วันนี้ผมรู้สึกดีมากอีกครั้งที่ได้รับรู้ข้อมูลใหม่หลาย จาก...
"_"
Overcoming hopelessness | Nick Vujicichttps://youtu.be/6P2nPI6CTlc
หากคุณเหนื่อย ลองวิ่งอีกก้าวสิ | กฤษณ์ สงวนปิยะพันธ์ https://youtu.be/zcp5yu399Xo
Life is easy. Why do we make it so hard? | Jon Jandai https://youtu.be/21j_OCNLuYg
..
*สิ่งที่ผมได้เรียนรู้.. มากเหลือคณา...
เชิญชวนรับชมตาม 3 ลิงค์ที่แนบมานะครับ. #ถอดบทเรียนจากTEDตอน2

.....................................................

_พวกเขาๆๆ น่าทึ่ง ผมจึงเอามาเล่า (TEDxตอน3)_
"ความสุขของแต่ละคนเราแตกต่างกัน การเรียนรู้สู่ความเข้าใจของแต่ละคนก็ย่อมต่างกัน เพราะพื้นฐานชีวิตของแต่ละคน พี่โจนให้การเรียนรู้กับลูกด้วยความรัก มอบสิ่งที่เหมาะกับสิ่งที่พ่อ แม่ ต้องการแบบเรียบง่าย ด้วยวิถึโจน

_และพี่สุทธิศักดิ์นำพาเราออกจากcomfort zone ทำอย่างไร? ลองฟังดูนะครับ"

_วันนี้ผมรู้สึกดีมากอีกครั้ง..ที่ได้รับรู้ข้อมูลดีๆใหม่ๆ จาก...

"_"
เรียนอย่างมีความสุข (Learning with happiness) | Jon Jandai https://youtu.be/yR7Q3tdNK6M
ทำไมเราควรทิ้งพื้นที่สุขสบาย | Suthisak Sucharittanonta https://youtu.be/fEe2I-GrG-A
..
*สิ่งที่ผมได้เรียนรู้.. มากเหลือคณา... จากTEDxChiangMai (รอบนี้ภาษาไทย.. ฟังสบายๆนะครับ)
เชิญชวนรับชมตาม 2 ลิงค์ที่แนบมานะครับ. #ถอดบทเรียนจากTEDตอน3

5 มี.ค. 2559

Timeline การเรียนรู้PBL /คลิปสรุปสัปดาห์ ม.1

..ครูกำลังนำพาเด็กๆ เข้าสู่ความยาก(วางแผนการเรีนนรู้PBL) สร้างการเรียนรู้ให้มีความหมาย ท้าทายต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนActive Learning ทุกคนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้(สนุก/เบิกบาน) ‪#‎PBL‬
"..เรียนรู้ จากความยาก..-บางทีการทำให้เส้นทางสู่ความจริงคดเคี้ยวมากขึ้นสักหน่อยเพื่อให้เกิดระทางที่ยาวไกลขึ้นอาจจะเป็นสิ่งดีสำหรับชีวิตที่ต้องการเวลากับการค้นหาความหมาย นั่นล่ะ -PBL" http://krunongkala.blogspot.com/2016/01/pbl-where-we-stand.html
ครูใหญ่

กลุ่มนี้มีเวลาถ่ายทำคลิปน้อยเพียง 2 วัน ซึ่งทำคลิปออกมาได้ดีมากๆ พี่เพลง พี่นัท และพี่บีท ได้ช่วยกันวางแผนๆ BAR/AAR กับ...
โพสต์โดย ราชิต สุพร บน 28 กุมภาพันธ์ 2016

คลิปการนำเสนอPBL กลุ่มที่2 ได้แก่ พี่ปุณ พี่ออสติน และพี่เพชร _กลุ่มนี้ได้ดำเนินการถ่ายทำสรุปWeek4 ซึ่งวางแผนร่วมกันดีม...
โพสต์โดย ราชิต สุพร บน 28 กุมภาพันธ์ 2016

PBL :Where we stand? ของพี่ๆม.1 เรียนรู้การท่องเที่ยว_การเดินทางของ 'สมบัติ ปั่นรอบโลก'...
โพสต์โดย ราชิต สุพร บน 29 กุมภาพันธ์ 2016

ถ่ายทำสรุปสัปดาห์Week5 เล่าเรื่องเรียนสองPBLจัดทำ/ดำเนินเรื่องผ่านรายการ โดยมี พี่อังๆ พี่ไอดิน และพี่โจเซฟ ช่วยคุณครูเ...
โพสต์โดย ราชิต สุพร บน 29 กุมภาพันธ์ 2016

19 ก.พ. 2559

เรื่องเล่าจากหนังสือ “กระเป๋าเดินทางของฮันนา”

ชื่อกิจกรรม: เรื่องเล่าจากหนังสือ “กระเป๋าเดินทางของฮันนา”
เป้าหมาย: เพื่อฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้   มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
ขั้นเตรียม: ครูให้เด็กๆ หยิบปากกาคนละ 1 แท่ง ก่อนนั่งวงกลม
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ จากนั้นครูให้ทุกคนหลับตา กำกับสติ
รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที

ขั้นกิจกรรม:
   ครูพาเด็กๆ สงบในจิตใจด้วยการทำสมาธิสั้นๆ มาก่อนหน้านี้แล้ว และคุณครูเล่าถึงความหลังครั้งที่แต่ละคนได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือกระเป๋าเดินทางของฮันนา มาก่อนหน้านี้แล้วในกิจกรรมBody scan ตอนนี้ทุกคนได้ทบทวนความเข้าใจกับเรื่องราว

     โดยคุณครูช่วยจัดระบบ ไล่เรียงความเข้าใจใหม่เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในโตเกียว /โนเว เม็สโท  ที่ในหนังสือพยายามเล่าถ่ายทอดเรื่องราวเด็กๆ หญิงตัวเล็กๆ ให้เห็นเส้นทางการเกิดสงครามโลกครั้งที่ ของกองทัพนาซี
     จากนั้นคุณครูแจกกระดาษครึ่งA4 ให้นักเรียนทุกคน ร่วมเข้าถ่ายทอดผ่านFlow chart เพื่อเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของฮันนาที่ละขั้นก่อนถึงเหตุการณ์สำคัญของเรื่อง
  ครูให้เด็กๆ แยกย้ายเขียนถ่ายทอดในเวลา 10 นาที ก่อนที่พี่ๆ จะนำมาถ่ายทอดซึงกันและกันเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเข้าใจผ่าน Flow chart
_ครูช่วยอำนวยกิจกรรมด้วยความรื่นรมย์ของบรรยากาศการนำเสนอของแต่ละๆ คน.

ขั้นจบ:
ครูเล่าถึงแง่คิดที่ครูได้สัมผัสถึงพลังจากหนังสือกระเป๋าเดินทาของฮันนา เพื่อเติมเต็มความเข้าใจและให้นักเรียนแสวงหาประวัติศาสตร์ต่อจากหนังสือเล่มนี้
ครูและนักเรียนของคุณซึ่งกันและกัน ด้วยความเคารพ