26 มี.ค. 2559

Timeline(19-25มี.ค. 59) คณิตนอกกะลา

รวบรวมงานที่ลงในเพจ 'คณิตศาสตร์นอกกะลา' เพื่อเก็บสร้างเป็นTimeline พัฒนางานคณิตฯ อาจเป็นประโยชน์แก่คุณครูนะครับ

สิ้นปีการศึกษา2558นี้ ผมให้นักเรียนเขียนสรุปความเข้าใจผ่านชิ้นงาน(ประเมินในรูปแบบปริมาณ) และยังให้พวกเขาได้เล่าถ่ายทอดผ่...
โพสต์โดย คณิตศาสตร์นอกกะลา บน 21 มีนาคม 2016

คณิตฯศิลป์.. -ร้อยเรื่องราวความสดใส | งอกงาม :จากศิษย์ #Maths #Art
โพสต์โดย คณิตศาสตร์นอกกะลา บน 19 มีนาคม 2016

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ครูใหญ่ ครูกลอย และครูป้อม_อบรมคณิตฯในโครงการ BKIND ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2559 _ผู้เข้าอบรมจำนวน 49 คนU.G. :_เ...
โพสต์โดย คณิตศาสตร์นอกกะลา บน 23 มีนาคม 2016
...นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ ซึ่งจะเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ที่เฝ้าสังเกต ทดลอง จนเกิดความเข้าใจที่แท้จริง ล้วนแต่ใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือทั้งนั้น 

รากที่ 2
โพสต์โดย คณิตศาสตร์นอกกะลา บน 24 มีนาคม 2016
..นอกจากนี้ทุกสาขาอาชีพก็ล้วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์เราและได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น..

Mind Mapping เนื้อหา ป.5การเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์..
โพสต์โดย คณิตศาสตร์นอกกะลา บน 25 มีนาคม 2016
_ ทำให้มนุษย์เราดำรงชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข   

ในชั่วโมงเรียนคณิตฯ สมุดจดบันทึกช่วยเสริมสร้างภาพในสมอง(visual) ช่วยสร้างโมเดล(Model) เติมเต็มความเข้าใจของผู้เรียน_การ...
โพสต์โดย คณิตศาสตร์นอกกะลา บน 25 มีนาคม 2016

ความรักจะนำไปสู่การเรียนรู้หลายๆอย่าง โดยเฉพาะการเรียนรู้ถึงความเป็นมนุษย์ ที่ปูพื้นฐานมาจากครูและการสร้างบรรยากาศในโรงเรียน ทั้งหมดนี้การเรียนรู้ในความหมายของครูจึงสกัดได้ว่า เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกศิษย์ในมิติความเป็นมนุษย์.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น