21 ม.ค. 2556

ไปสอนคณิตศาสตร์เด็ก อนุบาล 2 (เล่นมายากล ทดลองวิทยาศาสตร์แป้งข้าวโพด)

 ความพร้อมสดใส ตั้งใจเรียนของเด็กๆ ทำให้ครูผู้ไปสอนมีความสุขมากครับ


เด็กประถมวัยสามารถเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ ถ้าหากกิจกรรมที่ครูจัดมีความหลากหลายเหมาะสมกับระดับความสามารถของเด็ก
เด็กในขั้นก่อนปฏิบัติการซึ่งเป็นวัยของเด็กปฐมวัย จะมีลักษณะเด่น คือ ยึดตัวเองเป็นสำคัญ
เด็กวัยนี้โดยทั่วไปจะไม่สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์หรือภาพที่มากกว่าหนึ่งมิติได้ เช่น จะเข้าใจึความกว้างหรือยาว แต่ถาความลึกด้วยเด็กจะไม่ค่อยเข้าใจ
แต่อย่างไรก็ตาม เด็กสามารถที่จะจำแนกสีได้ จำแนกรูปทรงได้และเข้าเข้าใจรูปทรงตามลำดับ
ต่อจากนั้น เด็กจะมีความเข้าใจอย่างรวดเร็ว แม้แต่เรื่องยากๆ ที่เกี่ยวกับขนาด การจำแนกประเภท การเรียงลำดับ และการทำตามตัวอย่าง
เด็กวัยนี้จะรู้จักตัวเลข(เช่น ท่องสูตรคูณหรือเขียน) ก่อนที่เด็กสามารถท่องตัวเลขได้นั้น มิได้หมายความว่าเด็กจะสามารถเข้าใจตัวเลขหรือจำนวนได้

บางส่วนจากหนังสือ 'คณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย'
ของ - รศ.ดร. นิตยา ประพฤติกิต

20 ม.ค. 2556

Problem Based Learning (PBL)

Quarter4/2555 : week 1 : สร้างฉันทะ สร้างแรงบันดาลใจ ปะทะกับปัญหา

ในสัปดาห์แรกครูตั้งคำถามนักเรียนว่า นักเรียนแต่ละคนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร? ทำไมถงสนใจเรื่องนี้? นักเรียนคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์อย่างไร/และเราจะวางแฝนศึกษาเรื่องนี้ได้อย่างไร?

15 ม.ค. 2556

Mind Mapping (ก่อนเรียน) สัปดาห์แรกของ Quarter 4/2555

เรียนรู้ด้วยความสุข
สนุกกับกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์


>..>> ครูต้องหาความงอกงามของเด็กให้เจอ