2 ธ.ค. 2556

วุฒิภาวะของความเป็นครู

หนังสือเล่มนี้ (และเล่มอื่นๆ ของครูวิเชียร ไชยบัง) เป็นหนังสือชี้สัมมาทิฐิทางการศึกษา เพื่อเป็นแรงเล็กๆ แรงหนึ่ง ในการขับเคลื่อนระบบการเรียนรู้ของไทยออกจากมิจฉาทิฐิ


มิจฉาทิฐิที่ครอบงำวงการศึกษาไทยอยู่ในปัจจุบัน คือหลงวุ่นวายอยู่กับการสอน กลัวสอนไม่ครบตามที่หลักสูตรได้กำหนด ระบบการศึกษาจึงยึดกระบวนทัศน์ “เน้นการสอน” อย่างเหนียวแน่น ในขณะที่โลกเขารู้กันนานแล้วว่าต้องเปลี่ยนไปใช้กระบวนทัศน์ “เน้นการเรียน” เน้นทั้งการเรียนรู้ของศิษย์ และของครู

หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกจากใจ เล่าความหมายและวิธีดำเนินการ “การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21” ด้วยเครื่องมือ PBL และ CLC เครื่องมือในการเรียนรู้ของศิษย์คือ PBL+ และเครื่องมือในการเรียนรู้ของครูคือ PLC +

ความสำเร็จของโรงเรียนนอกกะลาเกิดจากความกล้าที่จะออกไปอยู่นอกกะลา และมีโอกาสออกไปอยู่นอกกะลา เพราะเป็นโรงเรียนราษฎร์ และที่สำคัญ กล้าตั้งเป้าหมายที่แตกต่าง ดังที่ระบุในเรื่อง ความสำเร็จ....

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น