23 ก.ย. 2555

Lesson Study : BAR ขั้นสอน และ AAR , ครูน้ำฝน ลาภศึก

Lesson Study การเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ PBL (Problem-based learning)

 ชื่อกิจกรรม : บอกชนิดของเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้สอน : นางสาวน้ำฝน ลาภศึก(ครูฝน)
เป้าหมาย : นักเรียนเข้าใจและรู้จักชนิดของเงินต่างๆ สามารถแยกประเภทของเงินเหรียญและธนบัตร และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
สื่อ / อุปกรณ์ : ภาพการ์ตูน เรื่องเล่า เงิน ใบงาน

 ขั้นที่ 1 : พูดคุยก่อนถึงกิจกรรมที่จะให้คุณครูคณิตศาสตร์ทุกท่านไปสังเกตการณ์การสอน (BAR)

 กิจกรรม(BAR) คุณครูผู้สอนเล่ากิจกรรมขั้นสอน และนำเสนอแผนการสอนแบบคร่าวๆ

ชง : ครูใช้เรื่องเล่าเกี่ยวหมาป่ากับหมี เจ้าหมาป่ามีเงินอยู่ในกระเป๋าจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นเงินชนิดใดบ้าง และเดินมาพบเจ้าหมีจึงให้เจ้าหมีทายว่าเงินในกระเป๋าของเจ้าหมาป่าจะเป็นเงินชนิดใดได้บ้าง
เชื่อม : ครูให้นักเรียนแสดงความคิดของตนเอง และออกมานำเสนอวิธีคิดบนกระดาน นักเรียนคนอื่นช่วยตรวจสอบมูลค่าของเงินพร้อมๆกัน และให้นักเรียนยกมือนำเสนอความคิดของตนเองพร้อมออกมานำเสนอวิธีคิดบนกระดาน หลังจากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบจำนวน เงินแต่ละวิธีว่าถูกต้องหรือไม่
ใช้ : ครูให้นักเรียนบอกชนิดของเงินที่เป็นไปได้ของจำนวนต่างๆ ลงในใบงาน เพื่อทบทวนความเข้าใจ

ข้อเสนอเพิ่มเติม จากทีมคณิตศาสตร์(BAR)
- สื่อที่ใช้ถ้าเป็นสื่อจริงหรือคล้ายของจริงก็จะช่วยให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
- เรื่องราวที่จะเล่าให้นักเรียนฟังจะมีส่วนสำคัญที่จะดึงดูดความสนใจของนักเรียน ดังนั้นเรื่องราวที่จะเล่าควรชวนให้น่าติดตามและน่าสนใจ และอาจเพิ่มความท้าทายให้ชวนคิด
- แบบฝึกหัดหรือใบงานควรมีความสัมพันธ์กับชีวิตจริงและเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตจริงของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวันและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ขั้นที่ 2 : ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน พร้อมกับคุณครูเข้าร่วมสังเกตการสอน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ขั้นนำ

ครูเล่าเรื่องสี่สหายจอมปัญหา ประลองปัญญากับเด็กที่ตั้งใจ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา

ขั้นสอน
ง : ครูใช้เรื่องเล่าสี่สหายจอมปัญหา ท้าประลองปัญญาด้วยคำกระตุ้นการคิด “ตัวที่ 1 ฉันมีเงินอยู่ 10 บาท ในกระเป๋าของฉันจะมีเงินเหรียญ หรือธนบัตรอะไรได้บ้าง ”
เชื่อม : ครูให้นักเรียนแสดงความคิดของตนเอง และออกมานำเสนอวิธีคิดบนกระดาน
- นักเรียนคนอื่นช่วยตรวจสอบมูลค่าของเงินพร้อมๆกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นให้คิด “มีใครวิธีอื่นที่แตกต่างอีกอีกหรือไม่ และเป็นอย่างไร”
- นักเรียนยกมือนำเสนอความคิดของตนเองพร้อมออกมานำเสนอวิธีคิดบนกระดาน
- ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบจำนวน และทบทวนทุกวิธีอีกครั้งหนึ่ง
ใช้ : ครูให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับเรื่องเงิน (บอกชนิดของเงินที่เป็นไปได้ของจำนวนต่างๆ) เพื่อทบทวนความเข้าใจ
ขั้นสรุป
ครูให้นักเรียนแต่ละคนเล่าสิ่งที่ตนเองเข้าใจจากใบงานให้ครูฟัง
สะท้อนบทเรียน (AAR)
- ครูมีการเตรียมสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ดีมาก เช่น มีตัวการ์ตูน มีเรื่องเล่า ธนบัตร เหรียญ ใบงาน ฯลฯ
- ครูใช้น้ำเสียงที่น่าฟัง มีการชื่นชมนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ (Empower) เมื่อนักเรียนแชร์วิธีคิด
- ครูสอนผ่านเรื่องเล่าที่น่าสนใจทำให้นักเรียนทุกคนให้ความสนใจ ดูมีสีสันเพิ่มความน่าสนใจและทำให้เด็กๆกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้ ยิ่งขึ้น
- กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเด็กๆ ป.1 ในเรื่องเงิน ไม่ยากเกินไป
- ครูใช้เวลาที่เหมาะสมในการทำกิจกรรม
- ครูทอดเวลาให้นักเรียนมีเวลาได้คิดจากคำถามที่ให้นักเรียนร่วมกันตอบ
- ครูพยายามให้เด็กๆทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show and Share ด้วยวิธีคิดที่หลากหลายและไม่ตัดสินผิดหรือถูกแต่พยายามให้เด็กเห็นได้ด้วยตนเองและเข้าใจโดยใช้คำถามที่กระตุ้นการคิดที่หลากหลาย
- ครูเริ่มกิจกรรมโดยลำดับกิจกรรมจากง่าย ไปหา ยาก และเรียงลำดับกิจกรรมในแต่ละขั้นได้ชัดเจน นักเรียนมองเห็นความเชื่อมโยงของบทเรียนในละข้อได้ง่าย

ครูสังข์  : ผู้บันทึกสังเกตการณ์สอน
ครูป้อม  : ผู้ตรวจบันทึก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น