20 พ.ย. 2553

Mind Mapping สรุปคณิตศาสตร์ Quarter 1...

"สิ้นสุด Quarter ที่ 1"

     โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเรามีการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 Quarter ฉะนั้นใน 1 ปีการศึกษาของทุกๆ ปี โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามีทั้งหมด 4 Quarter เราจัดการเรียนการสอนตามที่กระทรวงกำหนดให้มีชั่วโมงเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 200 ชั่วโมง ซึ่งก็เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดพอดีหรือบางปีอาจจะเกิน
     เราแบ่งการเรียนการสอนเป็น 4 Quarter ทำให้มีเวลาพักได้เตรียมตัว เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนอย่างเต็มที่ ในช่วงที่สิ้นสุด Quarter ของทุกๆครั้ง ครูทุกคนในโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเราจะมาร่วมประชุมหารือกัน เพื่อช่วยกันการพัฒนาการเรียนการสอนกันทุกๆ Quarter ซึ่งงานแต่ละส่วนในโรงเรียนเราก็จะได้มาพูดคุยประเด็นต่างๆ ให้รับทราบร่วมกัน เราร่วมกันวางแผนงานใน Quarter ต่อไปเป็นอย่างนี้ทุกๆ ปี

     ในรายวิชาคณิตศาสตร์ก็เช่นกันครับ ในคาบสุดท้ายของการเรียนการสอนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ครูผู้สอนจะให้นักเรียนทุกคนสรุป Mind Mapping สรุปใน Quarter นั้นๆ ให้คุณครูรับรู้ความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคนจากชิ้นงานในบางส่วนเพื่อนำมาเป็นเกณฑ์การประเมินต่อไป 
     การประเมินในรายวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เราไม่มีการสอบแต่เราก็มีการเก็บคะแนนอย่างต่อเนื่อง(ทุกๆ วันที่ทำการสอน) เราใช้เกณฑ์การประเมินผ่านตัวชี้วัดมาตรฐานที่กระทรวงกำหนดแล้วโยงเข้ามาสู่เกณฑ์ Rubic ที่ครูผู้สนแต่ละคนทำเกณฑ์ไว้ตามชั้นนั้นๆ

ตัวอย่างชิ้นงาน Mind Mapping สรุปคณิตศาสตร์ Quarter 1
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2553

 ชิ้นงานตัวแทนพี่ๆ ป.4
     เนื้อหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการเรียนการสอนมาทั้งสิ้น 11 สัปดาห์ของภาคเรียนที่ 1/2553 นักเรียนได้ใช้ปากกาในการทำชิ้นงานแล้ว และเนื้อหาส่วนใหญ่ก็เป็นเนื้อหาหลักที่เรียนผ่านมา 1 Quarter แสดงความเข้าใจในเนื้อหาบางส่วน


 ชิ้นงานตัวแทนพี่ๆ ป.5
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ส่วนใหญ่เกือบทุกคนจะมีความสามารถในการลงสีในชิ้นงานกันทุกคน เนื้อหาที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จะสอนเนื้อที่ระบสูงกว่าแต่ไม่เกินความสามารถของนักเรียนทุกๆ คน ผมเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีศักยภาพที่ดีทุกๆ คนชิ้นงานตัวแทนพี่ๆ ป.6
     พี่ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำชิ้นงาน Mind Mapping อย่างมีความสุข เด็กๆ นักเรียนทุกคนต่างโตเป็นพี่ๆ ที่น่ารักของน้องๆ มาปีนี้พี่ๆ ป.6 จะงานหลายๆ อย่างเข้ามามากกว่าปีที่แล้ว แต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบ วางแผนในเรื่องของการจัดลำดับงานและจัดลำดับเรื่องของเวลามากขึ้น

     Mind Mapping สรุปคณิตศาสตร์ Quarter 1 ก็เป็นหนึ่งในชิ้นงานที่สำคัญของการประเมินในความคืบหน้าของความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมาทั้ง 11 สัปดาห์...

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ23 พฤศจิกายน, 2553 10:22

    น่าภาคภูมิใจ เด็กนักเรียนทำได้ดีมากเลยครับ

    ตอบลบ