9 ส.ค. 2553

Patterning...


     การเรียนการสอนของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจะไม่มีแบบเรียนตายตัวให้นักเรียน เนื้อหาที่ครูผู้สอนเตรียมมาสอนก็จะหาเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ล่ะระดับชั้นและสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงหรือบางเนื้อหาอาจจะสอนมากกว่าเนื้อหาที่กระทรวงกำหนดไว้ตามพัฒนาการของผู้เรียน..
.
     การเรียนการสอนที่มุ้งเน้นให้ครูผู้สอนเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมมาลงสู้ผู้เรียน เป็นการเรียนการสอนที่ทำให้ครูผู้สอนได้ใช้ศักยภาพในตัวออกมาใช้อย่างเต็มที่และมีความอิสระในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน..
.
การเรียนเรื่องการบวก ผมให้นักเรียนหาผลรวมของเลขคี่จาก 1 ถึง 99
  การเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว ครูผู้สอนจะมีหน้าที่ชี้แนะหรือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดคล่อยตามโจทย์เพื่อให้นักเรียนจับจุดให้ได้ว่าจาก 1 ถึง 99 มีเลขคี่อยู่กี่ตัว โดยครูผู้สอนจะค่อยชี้แนะนักเรียนโดยใช้คำถามให้นักเรียนคิดตาม เช่น “ผลร่วมระหว่างตัวเลขที่อยู่ปลายทั้ง 2 ด้าน มีค่าเป็นเท่าไรครับ? ถ้านักเรียนยังไม่เห็นภาพ ครูผู้สอนจะใช้คำถามเพื่อเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นภาพ “แล้วพี่ๆ คิดว่า 3+97 มีค่าเป็นเท่าไรครับ?  พอครูใช้คำถามเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นภาพเรื่อยๆ นักเรียนจะเริ่มเห็นภาพของคำตอบชัดเจนขึ้นด้วยตัวเองด้วยความอยากรู้อยากเห็น..
.
ถ้านักเรียนเห็นรูปแบบ(Patterning) นักเรียนก็จะจับจุดได้ว่าจาก 1 ถึง 99 มีเลขคี่อยู่ 50 ตัว สามารถจับคู่ได้ 25 คู่ แล้วนักเรียนก็จะสามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องจับเลขมาบวกเรียงกันทีละตัว...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น