28 ต.ค. 2553

คนจัดดอกไม้ ดอกไม้จัดใจคน


คนจัดดอกไม้ ดอกไม้จัดใจคน

เมื่อโลกหมุนเวียนนำพาสังคมสู่วิกฤตการต่างๆ จิตใจผู้คนย่อมอ่อนแอและอ่อนล้าขาดความมั่นคงทางจิตใจ การนำพาสังคมฝ่าวิกฤตนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลูกคุณค่าความดีงามให้เติบโตขึ้นที่จิตใจของมนุษย์

การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นับเป็นสะพานสายหลักที่นำไปสู่การพัฒนาจิตวิญญาณของคนทำงาน เพราะคือโอกาสและช่วงเวลาที่งดงาม ซึ่งจะนำพาเพื่อนร่วมงานตลอดจนเพื่อนร่วมสังคม จากแวดวงการทำงาน จากหลากหลายสาขาวิชาชีพ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงาน วิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังอุปสรรค์การทำงาน การก้าวผ่านอุปสรรค์และปัญหาจากการทำงาน รวมทั้งสร้างความสุขให้กับหัวใจคนทำงาน ผ่านการทำงานที่เกิดขึ้น ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้กลายเป็นเรื่องเล่าที่มีอาณุภาพ ในการนำความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจ ที่ผ่านการบอกเล่าของคนธรรมดาเล็กๆ คนหนึ่ง แต่ยิ่งใหญ่และมีพลังที่จะช่วยเปลี่ยนแนวคิดและวิถีเดิมๆ ของคนทำงาน พร้อมนำพาคุณค่าแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตในด้านต่างๆ จากเพื่อนมาสู่เพื่อน จากสังคมเล็กมาสู่สังคมใหญ่ หัวใจสำคัญของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตวิญญาณในชีวิตการทำงานจึงประกอบด้วย Knowledge Management with Spiritual Reflection (แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาจิตวิญญาณ) คือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีการออกแบบให้เกิดพื้นที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ สร้างสรรค์เสรีภาพทางปัญญา เพื่อให้ผู้เข้ามาร่วมวงเกิดความรู้สึกมีอิสระในการถ่ายทอดเรื่องราววิธีการทำงานของตนเอง

Knowledge Management with Spiritual Reflection ถือเป็นหัวใจของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาจิตวิญญาณ เป็นกระบวนการที่จะทำให้ผู้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกคุณค่า วิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังการทำงานนั้นๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีการทำงานของผู้ร่วมแลกเปลี่ยน ได้อย่างเปิดหัวใจ

และเพื่อให้เกิดพลังแห่งการส่งต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปในวงกว้าง เสมือนแรงกระเพื่อมของน้ำที่ส่งพลังไปยังพื้นที่รอบๆ จากปัจเจกสู่องค์การและสู่สังคม ในที่สุด

เป้าหมายหลักของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงมิใช้เป็นแค่กระบวนการในการสร้างประสิทธิภาพหรื อคุณภาพของงานที่ทำ แต่คือการพัฒนาหัวใจของคนทำงาน และคุณค่าของงานที่เกิดจะเติบโตงอกงามได้ ทั้งในใจของเจ้าของผลงาน และสังคมรอบข้าง ปรากฏการณ์จากการพัฒนาหัวใจของคนทำงานจึงเกิดขึ้นได้ดั่งนี้

Empowerment หัวใจของบุคลากรในการทำงานหรือองค์กร เกิดการเสริมพลังซึ่งกันและกัน มีกำลังใจที่จะทำงานและฝ่าฟันอุปสรรค์ในการทำงานด้วยมุมมองใหม่ที่ต่างจากเดิม

Inovetion บุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรสามารถค้นพบศักยภาพ พัฒนาการทำงานของตนเองและพร้อมที่จะพัฒนาสร้างสรรค์คุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานใหม่ๆ

Spirituality บุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรพัฒนาเสรีภาพทางปัญญา มองเห็นคุณค่าในวิชาชีพของตนเอง และสามารถพัฒนาความสุขคุณค่าของชีวิตให้เกิดไปพร้อมๆ กันกับการทำงาน

การมีเรื่องเล่าดีๆ ในองค์กรเป็นการจุดพลังพลังให้องค์กรถ่ายทอดสิ่งดีๆ ที่เกิด ซึ่งจะทำให้สิ่งดีๆ ในตัวเราแผ่ขยายไปเรื่อยๆ

เมื่อใดที่คนทำงานมีความสุขยิ้มได้แม้ในยามที่อาบเหงื่อและเห็นคุณค่าของงานที่ทำ พร้อมๆ ไปกับการมองสรรพสิ่งรอบข้าง ด้วยความเมตตาและเอื้ออาทร ผลงานที่ได้นั้นจึงยิ่งใหญ่และมีค่ายิ่ง เมื่อเราค้นพบความหมายของชีวิตมีจิตวิญญาณ ที่ได้รับการดูแลพัฒนาไปพร้อมๆ กับการทำงาน

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเปรียบเสมือน การบรรจงจัดดอกไม้ลงในหัวใจของผู้คน จากหนึ่งเป็นสอง จากร้อยเป็นพันและนับหมื่น การร่วมกันสร้างเครือข่ายขยายผลของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อการพัฒนาจิตปัญญาของบุคลากร คือการบ่มเพราะต้นกล้าของพันธุ์ไม้สวยมากมาย ที่พร้อมจะผลิบานในหัวใจคนที่นำไปสู่สังคมที่เติบโตด้วยการช่วยบ่มเพาะหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ที่งดงาม

คนจัดดอกไม้ ดอกไม้จัดใจคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น