3 พ.ค. 2557

อบรม "ศิลปะเพื่อชีวิต และอิสระภาพคนรุ่นใหม่"

   กิจกรรมการพัฒนาครูนอกกะลาปีการศึกษานี้ ต่อจากอบรมโยคะ คุณครูทุกคนได้อบรม "ศิลปะเพื่อชีวิต และอิสระภาพคนรุ่นใหม่" กับกระบวนกรทั้ง 4 ท่าน ตลอด 3 วัน  อบรมเพื่อนตัวป่วน(นิวรณ์5)

นิวรณ์5 - วิธีจัดการกับเพื่อนตัวป่วนทั้ง 5 โกรธ อยาก เหงา ฟุ้งซ่าน ลังเล

วันแรก

วันที่สอง
  •  เป๋ายิ่งชุบพัฒนาการ 
  •  การเรียนรู้ตัวเอง/ การรู้จักตนเอง
 เพื่อให้เราได้เรียนรู้ และได้รู้จักตนเอง เช่น บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน ลักษณะเด่น และส่วนที่เราควรปรับปรุง แต่สิ่งที่สำคัญคือเราจะมีเทคนิคอย่างไรที่จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นที่มีได้อย่างมีความสุข
ตัวอย่างกิจกรรม - แบ่งกลุ่ม 4 ทิศ
1. กระทิง: ฐานกาย (อารมณ์โกรธ) ทิศเหนือ
2. หนู: อารมณ์ลังเล (ฐานใจ) ทิศใต้
3. เหยี่ยว: อารมณ์ฟุ้งซ่าน (ฐานหัว) ทิศตะวันออก
4. หมี: อารมณ์ฟุ้งซ่าน (ฐานหัว) ทิศตะวันตก
ให้แต่ละคนเลือกเข้ากลุ่มที่คิดว่าตัวเองมีบุคลิก หรือพฤติกรรมที่ใช่หรือใกล้เคียงที่สุด หลังจากนั้นสมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็น เรียนรู้พฤติกรรม หลังจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้สนทนากลุ่มใหญ่เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันในแต่ละทิศ เพื่อหาแนวทางในการที่ทำให้ทิศทั้ง 4 สามารถที่จะเข้าใจ รู้เขารู้เรา และทำงานร่วมกันได้ เพื่อทำให้งานที่ทำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สิ่งที่ได้รับ - ทุกคนมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เราต้องรู้จักที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รู้เขารู้เรา ยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น และปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นเพื่อให้เราสามารถทำงานหรืออยู่ร่มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  • เกมเป็ด
 เพื่อให้เกิดความสามัคคีในทีม มีการวางแผน และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  •  วาดภาพมหาสนุก
 เพื่อให้เราได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับผู้อื่น คิดวางแผนเพื่อที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจ เทคนิคในการส่งสาร ซึ่งเราทำอย่างไรที่จะทำให้คนที่รับสารจากเราเข้าใจ
  •  ให้ ให้ ให้ ไม่ให้ ให้
  •  กราฟชีวิต
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต ทั้งที่เป็นความสุขและความทุกข์ของในแต่ละช่วงวัย เพื่อเป็นการเปิดใจและยอมรับฟังผู้อื่น

วันที่สาม
  •  อะมีบา 
  • เขียนทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำมา 
 เบื้องหลังการจัดกระบวนการ -โดยมีการวางแผนจัดการกระบวนการดังนี้
1. เรียนรู้สภาวะภายใน + จึงวิธีการจัดการสภาวะ
2. การจัดกระบวนการเรียนรู้

การจัดสภาวะทางอารมณ์ (เพม่า โชดร์น)
1. การอุทิศตัว
2. การมีสติ
3. การยับยั้งชั่งใจ

หลักการจัดกระบวนการ
1. เตรียมความพร้อมละลายพฤติกรรม
- แนะนำตัว
- ทำป้ายชื่อ

2. กิจกรรม/ ตอบวัตถุประสงค์
- กงล้อสี่ทิศ
- ภาพวาดมหาสนุก
- ฟังด้วยใจ
- กราฟชีวิต
- ความรู้สึก

3. การถอดบทเรียน
4. การติดตามแบบเสริมพลัง
  • เกมกบ 
  • จัดดอกไม้/ จัดวาง 
เพื่อให้เราได้อยู่กับตัวเอง อยู่กับธรรมชาติ เข้าใจและรับรู้ความเป็นไปของธรรมชาติ 

ขอบคุณกระบวนกรทุกท่านที่มอบประสบการณ์ดีๆ แก่ครูนอกกะลาทุกคนครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น