2 พ.ค. 2557

What..? + Why...? + How.. ? : What's next....??

แผนพัฒนาครูปีนี้ ครูทุกคนได้ออกแบบกิจกรรมของตนเอง โดยครูหัวหน้างานแต่ละฝ่ายได้ประชุมหารือกับครูใหญ่ -- โดยครูใหญ่ มีคำไว้ให้ดังนี้
What..
Why...
How..

What's next....


1. จะทำอย่างไร?
1.1 จะทำอย่างไรเพื่อให้เข้าใจแนวทางของโรงเรียนด้านต่างๆ
 • ศึกษาความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับข่าวสารของโรงเรียนฯ ศึกษาทั้งอดีตให้เข้าใจอย่างแท้จริง หากยังสงสัยก็ให้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ครู และเกาะติดสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน อนาคต หาโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องชั้นเรียนกับครูหลายๆ ระดับชั้น เอาความเคลื่อนไหวกับนวัตกรรมการสอนใหม่ๆ ของเราไปแลกเปลี่ยนนำเสนอให้ครูดูรวมกันในที่ประชุม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ

1.2 จะทำอย่างไรเพื่อให้เข้าใจและมีทักษะการออกแบบการเรียนรู้ เช่น จิตศึกษา PBL ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
 • อ่านหนังสือเยอะๆ ให้หลากหลายแนว พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณครูในช่วงชั้น ร่วมกันออกแบบวางแผนการเรียนรู้พร้อมกัน และเสนอแนะแลกเปลี่ยนกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 

1.3 จะทำอย่างไรเพื่อสร้างสัมพันธภาพในการทำงานระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคนงาน
 • ด้านครู สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามได้ด้วยการใช้เวลาในช่วงต่างๆ เพื่อร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ อาทิเช่น การทำงาน การปรึกษาเรื่องต่างๆ การร่วมทำกิจกรรมของโรงเรียน หรือกิจกรรมนอกโรงเรียน เช่นการ ร่วมเล่นกีฬา การรับประทานอาหารร่วมกัน การร่วมประชุม เพื่อนำเสนอแนวคิดและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ
 • ด้านนักเรียน สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามได้ด้วยการพูด การร่วมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าในและแนะนำทางเลือกเพื่อให้นักเรียนได้มองเห็นแนวคิดและมุมมองต่างๆที่แปลกใหม่ พร้อมทั้งเข้าใจในความเป็นตัวตนของนักเรียนแต่ละว่าเป็นอย่างไร เพราะทุกคนมีความแตกต่าง อีกทั้งต้องส่งเสริมด้านที่เขาถนัด เพื่อให้เป็นการพัฒนาได้อย่างอย่างมีความหมาย เข้าใจตนเอง
 • ด้านคนงาน สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามได้ด้วยการการพูดคุย การร่วมทำกิจกรรมต่างๆ การให้กำลังใจกับเขา เพราะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนขององค์กร 

2. อะไรที่บ่งบอกว่าเราเข้าใจเรื่องนั้น?
2.1 ความเข้าใจแนวทางของโรงเรียนด้านต่างๆ
 • การรู้เป้าหมายใหญ่ร่วมกันกับครูทั้งองค์กร และการที่เราสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ ให้ผู้อื่นรับรู้เข้าใจตามแนวทางของโรงเรียนฯ 

2.2 ทักษะการออกแบบการเรียนรู้ เช่น จิตศึกษา PBL ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
 • สามารถถ่ายทอดความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการเรียนรู้PBL คณิตฯ เด็กๆ เกิดทักษะอะไร โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการใด การเปลี่ยนแปลงของเด็กๆ เป็นอย่างไรบ้าง และสามารถถ่ายทอดสู่คุณครูท่านอื่นให้เข้าใจ และสามารถนำกิจกรรมนวัตกรรมการสอนของเราไปปรับใช้ได้ ตามความเหมาะสมอ

2.3 การสร้างสัมพันธภาพในการทำงานระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคนงาน
 • เคยได้ยินคำพูดที่ว่า หากครูหนึ่งคนยิ้ม ก็จะทำให้เด็กๆ อีกกว่ายี่สิบกว่าคนก็จะยิ้มมีความสุขตาม(ไม่มากก็น้อย) หากวันไหนครูหน้าบูด เครียด เด็กๆอีกกว่ายี่สิบกว่าคนก็จะเครียด อึดอัด สิ่งที่มีผลกับคบรอบข้างมากๆ คือเรื่องอารมณ์ ความรู้สึกของเราเองที่ส่งผล จะพยายามสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้มันเอื้อต่อการเรียนรู้ทุกกิจกรรม และอยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง

3. แล้วต่อไปจะทำอะไร (what’s next) จะพัฒนาอย่างไร?
ด้านการเรียนการสอน
 •  วิชา PBL วางแผนการทำงานและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และแปลกใหม่ เกิดการเรียนรู้ที่เป็น PBL อย่างแท้จริง ตามกระบวนการการเรียนรู้
 •  วิชาคณิตศาสตร์ ถ่ายถอดนวัตกรรมการสอนแนวใหม่ การออกแบบสร้างแผนการเรียนรู้แบบใหม่ เพื่อเผยแพร่ จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนร่วมอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาครูคณิตฯ มัธยม เพื่อเป็นการสอนแบบอย่าง ผ่านLesson Study
 •  วิชาทักษะชีวิต กำหนดโจทย์ที่มีความหมายให้กับนักเรียน เพื่อทดลองเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้แบบเดิม ที่ยังไม่ตอบโจทย์ ความหมายที่แท้จริงของวิชาทักษะชีวิต
 • ทำความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ระดับราบกับนักเรียนทุกๆคน เนื่องจากเป็นการเริ่มเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มใหม่ ที่เลื่อนชั้น
 •  ออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน

ด้านสัมพันธภาพในองค์กร
 • มีเป้าหมายใหญ่กับหน้างานของเราเองด้วยความเต็มที่ เอื้อตัวเองให้เชื่อมโยงกับหน้างานส่วนอื่นๆ อาสาช่วยงามส่วนรวมด้วยความเต็มใจ พยายามหาโอกาสแลกเปลี่ยนเรื่องต่างๆ ของตนเอง เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนฯ กับคุณครูท่านอื่นอย่างสม่ำเสมอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น