11 พ.ย. 2552

ผัสสะ (กวีนอกคอก)

ผัสสะซัด
กระทบใจ
กิเลสหนา
ผัสสะไหว
ใจกระฉอก
พอกกิเลส
ผัสสะเกิด
สติมี
กิเลสมอด
ผัสสะต้อง
ปัญญาไว
กิเลสร่วง
ผัสสะมี
ใจนิ่ง
จิต จึงว่าง

1 ความคิดเห็น: